คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความในสาขานิติศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์” ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "กฎหมายในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง( Law in the Age of Change)"  ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจสามารถส่งบทความในสาขานิติศาสตร์ได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562


------------------------------------------------------------