คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความในสาขานิติศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์” ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "กฎหมายในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง( Law in the Age of Change)"  ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจสามารถส่งบทความในสาขานิติศาสตร์ได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562


------------------------------------------------------------
  • ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผุ้ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอบทความในสาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 4

  • กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "กฎหมายในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง" (Law in the Age of Change)

  • กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์ ครั้งที่ 4