คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยด้านกฎหมายที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "กฎหมายกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" (Law and Sustainable Development Goals in Thailand) ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

------------------------------------

หมายเหตุ

บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับผลงานบทความวิชาการและบทความวิจัยแล้ว ทางคณะกรรมการผู้จัดงานจะประกาศผลการคัดเลือกผลงานเพื่อการนำเสนอ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2531 

โปรดคลิ๊ก กำหนดการ 

  • ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติสู่สาธารณะฯ

  • กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาตินิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่3

  • กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาตินิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่3