คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์ นิติศาสตร์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "กฎหมายในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง( Law in the Age of Change)"  ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

**ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์" ครั้งที่ 4 รอบแรก  ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ

------------------------------------------------------------

 

 

 

  • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์ ครั้งที่ 4

    ปาฐากฐาพิเศษ หัวข้อ"ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย" และเสวนาวิชาการเรือง "การเลือกตั้งกับการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย?" ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เริ่มเวลา 09.00 12.00 น.

  • QR Code สำหรับเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์" ครั้งที่ 4