คณะกรรมการ

 

    • คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 3

    • คณะกรรมการพิจารณาผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 3

    • กองบรรณาธิการจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติ "นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 3