ความเป็นมาและวัตถุประสงค์


คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันทางวิชาการชั้นนำของประเทศที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางนิติศาสตร์สู่สาธารณชน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ “ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์” ครั้งที่ 4 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการให้แก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยมุ่งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางนิติศาสตร์สู่สาธารณชน เป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิชาการในประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่ 
  2. เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น 
  3. เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของนักศึกษา ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม