ติดต่อเรา

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 0-2613-2123 

ผู้ประสานงาน  ---

---

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทร. 0-2727-3600 
ผู้ประสานงาน คุณมิรา/คุณกิตตินันท์

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ