กำหนดการ

วันที่  28 มกราคม พ.ศ. 2558 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ระบบการควบคุมตรวจสอบวินัยทางการคลังและงบประมาณกับแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญ”

ผู้ร่วมเสวนา  

          1) ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

          2) นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส (ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน)

          3) ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา

          4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด (ผู้ดำเนินการเสวนา)

 
เวลา 13.00 - 16.00 น.

นำเสนอบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ