กำหนดการ

เวลา 09.00 - 12.00 น.

เสวนาทางวิชาการเรื่อง 

“ระบบการควบคุมตรวจสอบวินัยทางการคลังและงบประมาณกับแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญ”

ผู้ร่วมเสวนา

                    1) ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
                    2) นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส (ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน)

                    3) ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา

                    4) ผู้แทนจากศาลปกครอง

                    5) ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด (ผู้ดำเนินการเสวนา)


เวลา 13.00 - 16.00 น.

นำเสนอบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ 

฿0