หลักการและเหตุผล

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์” ครั้งที่ 1 นี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรทางวิชาการได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศาลปกครองและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นหน่วยงานทางกฎหมายที่เป็นผู้ปฏิบัติที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ ในฐานะที่เป็นองค์กรในการตรวจสอบอำนาจรัฐที่มีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการควบคุมตรวจสอบวินัยทางการคลังและงบประมาณ ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์” ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสทางวิชาการให้แก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ระบบการควบคุมตรวจสอบวินัยทางการคลังและงบประมาณกับแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญ” อันเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ต่อไป 

นอกจากนี้วัตถุประสงค์ประการสำคัญของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติอีกประการหนึ่ง เพื่อสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิจัยในสาขานิติศาสตร์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางนิติศาสตร์สู่สาธารณชนให้กว้างขวาง จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์” ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการรวมทั้งการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป