คำแนะนำการส่งบทความ

คำแนะนำการส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

“นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 3

 1. บทความที่จะส่งมาเพื่อพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ต้องเป็นงานวิชาการด้านกฎหมาย ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก กฎหมายกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย (Law and Sustainable Development Goals in Thailand)

 2. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณา ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุมวิชาการอื่นใด 

 3. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาจะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการผู้จัดงานจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล้วจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ (readers)ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องน้ันๆ ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน ตามเกณฑ์ที่กำหนดในลักษณะเป็น Double-blind peer review

  ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการผู้จัดงานถือเป็นสิ้นสุด

 4. บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติเป็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ  ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของตน คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

 5. การเขียนบทความต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้

  1. ชื่อเรื่อง
  2. ชื่อผู้เขียนทุกคน ประวัติของผู้เขียนให้เขียนเป็นเชิงอรรถ ระบุคุณวุฒิสูงสุด ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และสถานที่ทำงานของผู้เขียนทุกคน โดยให้ใส่เครื่องหมาย * เยื้องไปด้านขวามือท้ายนามสกุลของผู้เขียน
  3. บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่น้อยกว่า 150 คำ และไม่เกิน 250 คำ

   ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษ A4 แบบหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 25 หน้า เว้นห่างจากขอบบน 2.5 ซม. ขอบซ้าย 2.5 ซม. ขอบขวา 2 ซม. และขอบล่าง 2 ซม. โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   กำหนดส่งต้นฉบับบทความฉบับเต็มในรูป word document ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยส่งมาทาง E-mail: thailawcallforpapers@gmail.com ทางกองบรรณาธิการจะติดต่อกลับเมื่อได้รับบทความแล้ว


การพิมพ์เชิงอรรถ วิธีการอ้างอิงประยุกต์จากแบบ The Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) ตัวอย่าง ดังนี้

 หนังสือ

 • ชื่อผู้แต่ง, ชื่อหนังสือ (ตัวเอียง), (พิมพ์ครั้งที่, เมืองหรือสถานที่พิมพ์, สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), หน้าที่อ้างอิง
 • Burrows Andrew, Remedies for Torts and Breach of Contract, (3rd ed., OUP 2004), p.317 

บทความ 

 • ชื่อผู้แต่งบทความ, ชื่อบทความ (ตัวเอียง), (ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีที่พิมพ์ วันเดือนปีของการตีพิมพ์วารสาร), หน้าที่อ้างอิง 
 • ธานินทร์ กรัยวิเชียร, การใช้ราชาศัพท์กฎหมาย, (ดุลพาห เล่มที่ 4 ปีที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2538), หน้า 8
 • Waldron Jeremy, The Core of the Case against Judicial Review, (115 Yale LJ 1346, 2006), p.137

วิทยานิพนธ์

 • ชื่อผู้แต่งวิทยานิพนธ์, ชื่อวิทยานิพนธ์ (ตัวเอียง), (ชื่อย่อปริญญา thesis, ชื่อมหาวิทยาลัย, ปีที่สำเร็จการศึกษา), หน้าที่อ้างอิง 
 • นัทมน คงเจริญ, การใช้กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ช้างในประเทศไทย, (น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), หน้า 68 
 • Herberg Javan, Injunctive Relief for Wrongful Termination of Employment, (DPhil thesis, University of Oxford, 1989), p.

เว็บไซต์

 • ชื่อผู้แต่ง, ‘ชื่อข้อความที่อ้าง’, (ชื่อคอลัมน์, วันเดือนปี ที่อ้าง), ชื่อเว็บไซต์
 • Cole Sara, ‘Virtual Friend Fires Employee’ (Naked Law, 1 May 2009), http://www.nakedlaw.com/2009/05/index.hmtl accessed 19 November 2009

หนังสือพิมพ์

 • ชื่อผู้แต่ง, ‘ชื่อข้อเขียน’, ชื่อหนังสือพิมพ์, (สถานที่พิมพ์, วันเดือนปี), หน้าที่อ้างอิง
 • สุจิตต์ วงษ์เทศ, ‘แผนที่ประเทศไทยไม่มีแม่น้ำลำคลอง’, หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, (กรุงเทพมหานคร, 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554), หน้า 16
 • Croft Jane, ‘Supreme Court Warms on Quality’, Financial Times, (London, 19 June 2009, p.3

 บทสัมภาษณ์ 

 • สัมภาษณ์ (Interview with), ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์, ตำแหน่งหน้าที่การงาน, สถานที่ทำงาน, (วันเดือนปีที่สัมภาษณ์) 
 • สัมภาษณ์, เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม, (3 กุมภาพันธ์ 2539) 
 • Interview with Edict Timothy, Director of Graduate Studies, Faculty of Law, University of Oxford (Oxford 1 April 2005)

คดีของศาลไทยและต่างประเทศ

 • คำพิพากษา(ระบุศาลที่พิพากษา) เลขที่และปีของคำพิพากษา, ชื่อเอกสารที่คำพิพากษาปรากฎ 
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 233/2544, ดุลพาห
 • Corr v IBC Vehicles Ltd (2008) UKHL 13, (2008) AC 884

กฎหมายและกฎหมายลำดับรอง

 • ชื่อกฎหมายและปี, ราชกิจานุเบกษา, เล่มที่ ตอนที่ (ฉบับพิเศษ), (วันที่ตีพิมพ์), มาตราที่อ้างอิง
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, ราชกิจานุเบกษา, เล่มที่ 109 ตอนที่ 39 (ฉบับพิเศษ), (วันที่ 6 เมษายน 2535), มาตรา 13
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529), ราชกิจานุเบกษา, เล่มที่ 103 ตอนที่ 100 (ฉบับพิเศษ), (วันที่ 11 มิถุนายน  2529), ข้อ 4