คำแนะนำการส่งบทความ

คำแนะนำการส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

“ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์” ครั้งที่ 4

 1. บทความที่จะส่งมาเพื่อพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ต้องเป็นงานวิชาการด้านกฎหมาย ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก กฎหมายในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง (Law in the Age of Change)

 2. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณา ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุมวิชาการอื่นใด 

 3. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาจะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการผู้จัดงานจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล้วจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ (readers)ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องน้ันๆ ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน ตามเกณฑ์ที่กำหนดในลักษณะเป็น Double-blind peer review

  ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการผู้จัดงานถือเป็นสิ้นสุด

 4. บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติเป็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ  ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของตน คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

 5. การเขียนบทความต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้

  1. ชื่อเรื่อง
  2. ชื่อผู้เขียนทุกคน ประวัติของผู้เขียนให้เขียนเป็นเชิงอรรถ ระบุคุณวุฒิสูงสุด ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และสถานที่ทำงานของผู้เขียนทุกคน โดยให้ใส่เครื่องหมาย * เยื้องไปด้านขวามือท้ายนามสกุลของผู้เขียน
  3. บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (รวมกันไม่ควรเกิน 1 หน้า กระดาษ A 4)
  4. มีคำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
  5. กำหนดส่งบทความฉบับเต็มในรูป Word document ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยส่งมาทาง E-mail : thailawcallforpapers@gmail.com ทางกองบรรณาธิการจะติดต่อกลับเมื่อได้รับบทความแล้ว
  6. ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษ A4 แบบหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 25 หน้า เว้นห่างจากขอบบน 2.5 ซม. ขอบซ้าย 2.5 ซม. ขอบขวา 2 ซม. และขอบล่าง 2 ซม. โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   7. ต้องมีบรรณานุกรม
 6. แบบฟอร์มการการนำเสนอบทความ "ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์" ครั้งที่ 4   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การพิมพ์เชิงอรรถ วิธีการอ้างอิงประยุกต์จากแบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(Citation guidelineof Thammasat Law Journal)

 หนังสือ(book) 

รูปแบบ (format)

ชื่อ/สกุลผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือ,/ชื่อชุดและลําดับที่(ถ้ามี),/ครั้งที่พิมพ์(กรณีพิมพ์มากกว่าหนึ่งครั้ง),/จํานวนเล่ม(กรณีมีหลายเล่มจบ),/(สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เล่มที่(กรณีมีหลายเล่ม),/หน้าที่อ้างถึง.

ผู้แต่งหนึ่งคน(one author)

จิตติ ติงศภัทิย์, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526), น.63 – 66.

Herbert S. Gershman, The Surrealist Revolution in France, (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1969), p.47.

ผู้แต่งสองถึงสามคน (two to three authors)

Bernard C. Raffer, Richard Friedman, and Robert Baron, New York in Crisis, (New York: Harper and Row, 1971), pp.93 – 97.

ผู้แต่งสามคนขึ้นไป (more than three authors)

Michael Tilbury et al, Remedies: Commentary and Materials, 5thedition (Melbourne: Thomson Reuters, 2011), pp.701 – 711.

ไม่มีผู้แต่ง (no author)

Cambridge Advanced Learner's Dictionary, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p.943.

มีบรรณาธิการ (edited book) ในกรณีที่มีบรรณาธิการคนเดียวใช้คำว่า “บรรณาธิการ” หรือ “ed”

Mathias Reimann and Reinhard Zimmermann (eds), The Oxford Handbook of Comparative Law, (New York: Oxford University Press, 2006), p.5.

บทในหนังสือ (chapter)

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของจําเลยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย,” ใน หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม, (กรุงเทพ: สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2538), น.454 – 455.

บทในหนังสือในกรณีที่มีบรรณาธิการ (chapter in edited book)ในกรณีที่มีบรรณาธิการคนเดียวใช้คำว่า “บรรณาธิการ” หรือ “ed”

Jeff Berryman and Robyn Carroll, “Cy-près as a Class Action Remedy - Justly Maligned or Just Misunderstood?” in Kit Barker and Darryn Jensen (eds), Private Law: Key Encounters with Public Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), pp.320 – 322.

 

เสรี ลีลาภัย, “เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกำลังพัฒนาและสถานการณ์ในประเทศไทย” ใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ) 1999 จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย, (กรุงเทพ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2542), น.90 – 141.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic book)

Harold Speed, The Practice & Science of Drawing, (2004) from https://www.gutenberg.org/files/14264/14264-h/14264-h.htm.

Chris Roush, Inside Home Depot: How One Company Revolutionized an Industry through the Relentless Pursuit of Growth,(New York: McGraw-Hill, 1999), p.34.

ข้อมูลที่อ้างจากเอกสารอื่น (secondary source)

ไพโรจน์ วายุภาพ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้, (กรุงเทพ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2555): 38, อ้างถึงใน ดาราพร ถิระวัฒน์, กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560), น.166.

Louis Zukofsky, "Sincerity and Objectification: With Special Reference to the Work of Chrles Reznikoff," Poetry, Vol.37, No.5, 272, (February 1931): 272, cited in Bonnie Costello, Marianne Moore: Imaginary Possessions, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981), p.78.

หนังสือแปล(translation book) 

รูปแบบ (format)

ชื่อ/สกุลผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือ,/แปลโดย/ผู้แปล,/ชื่อชุดและลําดับที่(ถ้ามี),/ครั้งที่พิมพ์(กรณีพิมพ์มากกว่าหนึ่งครั้ง),/จํานวนเล่ม(กรณีหลายเล่มจบ)/(สถานที่พิมพ์:/ สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,/ปีพิมพ์),/เล่มที่(กรณีมีหลายเล่มจบ):/หน้าที่อ้างถึง.

 

แอลแลน เนวินส์ และ เฮนรี่สติล คอมแมเจอร์, ประวัติศาสตร์สังเขปสหรัฐอเมริกา,แปลโดย ไพฑูรย์ พงศะบุตร และ วิลาสวงศ์ นพรัตน์, พิมพ์ครั้งที่ 3, 3 เล่ม (กรุงเทพ: แพร่พิทยา,2519), เล่ม 2: น.53.

Marc Ferro, The Russian Revolution of February 1917, translated by J. L. Richards (New Jersey: Prentice-Hall, 1972), p.144.

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (thesisand independent study) 

รูปแบบ (format)

ชื่อ/สกุลผู้แต่ง,/“ชื่อวิทยานิพนธ์,”/(ระดับของวิทยานิพนธ์/ชื่อแผนกวิชาหรือคณะ/มหาวิทยาลัย,/ปีพิมพ์),/หน้าที่อ้างถึง.

 

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: การศึกษาทางกฎหมายเปรียบเทียบ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527), น.130 – 133.


R.C. Samson, “The Influence of Economic Deprivation on Academic Achievement,” (Ph.D. dissertation, New York University, 1973), p.27.

 บทความในวารสาร (journal article) 

รูปแบบ (format)

ชื่อ/สกุลผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร,/ปีที่,/ฉบับที่(ถ้ามี),/หน้าแรกของบทความ,/หน้าที่อ้างถึง/(ปีที่พิมพ์).

 

เสาวนีย์ อัศวโรจน์, “การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ,” วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, 36, น.38 – 40 (2530).

Charles A. Reich, “The New Property,” Yale Law Journal, Vol. 73, No. 5, 733, pp.737 – 738 (1964).

ไม่มีผู้เขียน (no author)

“Live Free and Nullify: Against Purging Capital Juries of Death Penalty Opponents,” Harvard Law Review, Vol. 127, No. 7, 2092, p.2096 (2014).

วิจารณ์หนังสือ (book review)

ชํานาญ นาคประสบ, วิจารณ์เรื่อง “ลายสือสยาม,” โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์, สังคมศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, 139, น.140 – 141 (2510).

Sheri Berman, review of “The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution,” by Francis Fukuyama, Journal of Democracy, Vol. 22, No. 4, 165, pp.165 – 166 (2011).

วารสารอิเล็กทรอนิกส์(electronic journal)

James C. Sarros and Brian K. Cooper, “Building Character: A Leadership Essential,” Journal of Business and Psychology, Vol. 21, No. 1, 1, p.3 (2006), from https://doi.org/10.1007/s10869-005-9020-3.

 บทความในหนังสือพิมพ์ (newspaper article) 

รูปแบบ (format)

ชื่อ/สกุลผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อหนังสือพิมพ์/(วัน/เดือน/ปี):/หน้าที่อ้างถึง.

 

ประเสริฐ โลหะวณิชย์, “ลิเบียขู่เลิกส่งออกน้ำมันโต้มาตรการแซงชั่นตะวันตก,” มติชน (5 เมษายน 2535): น.4.

Caroline Baron, “Southern Africa: Trade Feeds on Growth,” Business Week (14 February 1977): pp.66 – 67.

หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์(electronic newspaper)

John Vidal, “Climate Change Hots up in 2010, the Year of Extreme Weather,” The Guardian (27 June 2011), accessed 1 January 2015, from https://www.theguardian.com/environment/2011/jun/27/climate-change-extreme-weather-2010.

 สารานุกรม (encyclopedia) 

รูปแบบ (format)

ชื่อ/สกุลผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อสารานุกรม,/ครั้งที่พิมพ์(กรณีพิมพ์มากกว่าหนึ่งครั้ง),/เล่มที่/(สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,/ปีพิมพ์),/หน้าที่อ้างถึง(ถ้ามี)/ (ปีที่พิมพ์).

 

วิกรม เมาลานนท์, “ทอดตลาด,” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน,เล่มที่ 13 (กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน), น.8453 – 8460 (2516 – 2517).

“Chemical Action,” Encyclopedia Britannica, 11thedition, Vol. 6 (Cambridge: University Press), p.26 (1910).

 บทสัมภาษณ์(interview) 

รูปแบบ (format)

สัมภาษณ์/ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์,/ตําแหน่ง,/สังกัด(ถ้ามี),/สถานที่,/วัน/เดือน/ปี.

 

สัมภาษณ์ ศุภชัย พิศิษฐวานิช, อธิบดี, กรมศุลกากร, ทําเนียบรัฐบาล, 5 มิถุนายน 2538.

Interview with Richard Katz, Director, N.B.C. Television, New York, 13 August 1971.

 เอกสารประกอบการสัมมนา (conference paper) 

รูปแบบ (format)

ชื่อ/สกุลผู้แต่ง,/“ชื่อเรื่อง,”/ใน/ชื่อการสัมมนา,/จัดโดย/ชื่อผู้จัด,/สถานที่,/เมือง,/ปี:/หน้าที่อ้างถึง.

 

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของจําเลยตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติของนักนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1, จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,กรุงเทพ, 2538: น.1 – 2.

Leonard Bickman and Henry C. Ellis, “Preparing Psychologists for the 21st Century”, in Proceedings of the National Conference on Graduate Education in Psychology, organized by University of Utah, New Jersey, 1988: pp.11 – 15.

 เอกสารที่อยู่ระหว่างการจัดทำ(working paper)

รูปแบบ (format)

ชื่อ/สกุลผู้แต่ง,/“ชื่อเรื่อง,”/ชื่อเอกสาร/หมายเลข,/ชื่อหน่วยงาน (วัน/เดือน/ปี)/หน้าที่อ้างถึง.

 

ปฐมาภรณ์ นิธิชัย, “การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย: สถานะปัจจุบันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย,” เอกสารวิจัย ฉบับที่ 2/2554, สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ธันวาคม 2554) น.23 – 24.

 

Jens Tapling and Jing Yang, “Harizontal and Vertical Integration in Securities Trading and Settlement,” Working Paper No. 245, Bank of England (2004) p.10.

 

Mark Elliott, “The Supreme Court’s Judgment in Miller: In Search of Constitutional Principle,” University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 23/2017 (13 April 2017) accessed 25 October 2017, fromhttps://ssrn.com/abstract=2952331, pp.20 – 21.

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์(electronic source)

 

รูปแบบ (format)

ชื่อ/สกุลผู้แต่ง(ถ้ามี),/“ชื่อเรื่อง,”/ชื่อเว็บไซต์,/(วัน/เดือน/ปี)(ถ้ามี)/สืบค้นเมื่อวันที่/เดือน/ปี,/จาก/URL,/หน้าที่อ้างถึง(ถ้ามี).

 

“ประเด็นเศรษฐกิจในรอบปี 2556,” ธนาคารแห่งประเทศไทย, (2556) สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559, จาก https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AnnualReport/
AnnualReport/Annual_Y56_T.pdf, น.11 – 12.

ไม่มีชื่อผู้เขียน(no author)

“Reforming the Offence of Misconduct in Public Office,” Law Commission, (5 September 2016) accessed 25 October 2016, from https://www.lawcom.gov.uk/reforming-the-offence-of-misconduct-in-public-office/.

 

คำพิพากษา คำวินิจฉัยและความเห็น(court decision, ruling, and opinion)

 

 

คําพิพากษาฎีกาที่ 561/2539.

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1037/2558.

ในรูปอิเล็กทรอนิกส์

คําพิพากษาฎีกาที่ 2860/2516, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558, จาก https://deka.supremecourt.or.th.

 

หนังสือตอบข้อหารือของกระทรวงพาณิชย์ พณ 0803/3221.

บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1222/2559.

 

Melson v. Allman, 244 A.2d 85 (Del. 1968).

ในกรณีที่ต้องการระบุเลขหน้าที่อ้างอิง

Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, 877 (Del. 1985)

 

Beevis v Dawson [1957] 1 QB 195.

 

Right of Minorities in Upper Silesia (Minority Schools) (Germany v Poland), Judgment (1928) PCIL Rep Series A No 15, 22.

 

Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in respect of Kosovo, Advisory opinion (2010) ICJ Reports 403, 425.

เอกสารภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้แปลชื่อเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไว้ในเครื่องหมาย [ ]

Cour d’appel de Toulouse[Toulouse Court of Appeal], 2003/05292, 7 March 2005.

Pumuckl, Oberlandesgericht München [Munich Court of Appeal], 29 U 4743/02, 4 September 2003.

 

กฎหมาย ร่างกฎหมายและเอกสารมหาชน (law, draft law, and public document)

 

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 193/34(8).

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558, มาตรา 26 วรรคสอง.

กฎกระทรวงกำหนดให้ป่าแม่เมาะ ในท้องที่ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ตำบลบ้านดง

ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ และตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางเป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2550, ข้อ 2.

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., มาตรา 8.

คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, ข้อ 4.

Securities and Exchange Act of 1934, 15 U.S.C. § 78a (1934).

Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. §§ 101 – 1332 (2012).

Companies Act 2006, arts. 853A – 853D.

Charter of the United Nations, art. 50.

เอกสารภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้แปลชื่อเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไว้ในเครื่องหมาย [ ]

Kenchiku kijunhō[Building Standard Law], Law No. 201 of 1950, art. 2.

Code de procédure pénale[Code of Criminal Procedure], art. 689.

 

อนุสัญญา

 

 

Vienna Convention on the Law of Treatiesopened for signature 23 May 1969, not yet in force, art. 32

ในกรณีที่ยังไม่มีผลใช้บังคับใช้คำว่า “ยังไม่มีผลใช้บังคับ”

อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(Convention on International Civil Aviation) ลงนามวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1944, มีผลใช้บังคับวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1947, ข้อ 13.

 

ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons, signed 19 November 2012, entered into force 14 June 2016, arts. 4 – 5.

Convention Relating to the Status of Refugees, opened for signature 28 July 1951, entered into force 22 April 1954, art. 1 A(I).

 

การเชื่อมโยงระหว่างเชิงอรรถ (cross-referencing)

 

รูปแบบ (format)

 

 

1. เพิ่งอ้าง(ibid) ใช้ในกรณีไม่มีเชิงอรรถอื่นมาคั่น

2. อ้างแล้ว เชิงอรรถที่(supra note)ใช้ในกรณีการอ้างอิงที่มีมาก่อนและมีเชิงอรรถมาคั่น

3. อ้างไว้ เชิงอรรถที่(infra note)ใช้ในกรณีการอ้างอิงที่จะมีในภายหลัง

 

14G.P. Fletcher, Rethinking Criminal Law, (Boston: Little, Brown and Co., 1978), p.590.

15Ibid, p.363; see also G. Williams, infra note18, p.360; ดู เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อ้างไว้ เชิงอรรถที่20, น. 450.

16G.P. Fletcher, ibid, p.590.

17Ibid, p.600.

18G. Williams, Textbook of Criminal Law, (London: Stevens & Sons, 1983), p.378.

19G.P. Fletcher, supra note14, p.600.

20เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538), น.45.


21เพิ่งอ้าง, น.62 และดู บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, อ้างไว้ เชิงอรรถที่24, น.18.


22เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เพิ่งอ้าง, น.100.

23เพิ่งอ้าง, น.102.

24บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน, (กรุงเทพ: สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2536), น.18.

25เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่20, น.115; see also G. Williams, supra note18, p.400.

 

 การใช้อัญประกาศ(quotationmarks)

 

รูปแบบ (format)

ในกรณีที่ข้อความในอัญประกาศยาวไม่เกินสามบรรทัด ให้ใส่ข้อความในอัญประกาศ โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่

 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2555 ให้นิยามคำ ระลึก ไว้ว่า “ก. คิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตได้”

 

ในกรณีที่ข้อความในอัญประกาศยาวเกินสามบรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ และให้ย่อหน้าข้อความที่ต้องการอ้างอิงทั้งข้อความ ระยะ 0.5 นิ้ว จากย่อหน้าก่อนหน้า

 

Lord Atkin stated that:

At present I content myself with pointing out that in English law there must be and is some general conception of relations, giving rise to a duty of care, of which the particular cases found in the books are but instances. The liability for negligence whether you style it such or treat it as in other systems as a species of "culpa," is no doubt based upon a general public sentiment of moral wrongdoing for which the offender must pay. But acts or omissions which any moral code would censure cannot in a practical world be treated so as to give a right to every person injured by them to demand relief. In this way rules of law arise which limit the range of complainants and the extent of their remedy.

ในกรณีที่ต้องการตัดข้อความบางส่วนออก ให้ใช้เครื่องหมายไข่ปลา (...)

Lord Atkin stated that:

... The liability for negligence whether you style it such or treat it as in other systems as a species of "culpa," is no doubt based upon a general public sentiment of moral wrongdoing for which the offender must pay. But acts or omissions which any moral code would censure cannot in a practical world be treated so as to give a right to every person injured by them to demand relief. ... The rule that you are to love your neighbour becomes in law you must not injure your neighbour; and the lawyer's question "Who is my neighbour?" receives a restricted reply. You must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbour. Who then in law is my neighbour? The answer seems to be persons who are so closely and directly affected by my act that I ought reasonably to have them in contemplation as being so affected ...

อัญประกาศเดี่ยวใช้ในกรณีที่มีการอ้างถึงข้อความที่มีการใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่

“In the 25 years since that thoughtful piece was written, the ‘neighbour principle’ has not merely been over-emphasised, but has been canonised and made the very foundation of the law of negligence.”

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อความในข้อความที่อ้างอิง ให้ใช้เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม

The directors of such [joint-stock] companies, however, being the managers rather of other people’s money than of their own, ...”

 

 ข้อสังเกต (remarks)

 

 1. ในกรณีที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลมากกว่าหนึ่งแหล่งในเชิงอรรถ ให้ใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) เพื่อคั่นระหว่างเชิงอรรถ
 2. ในกรณีที่แหล่งข้อมูลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เขียนแปลคำดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] เช่น Kenchiku kijunhō[Building Standard Law], Law No. 201 of 1950, art. 2.
 3. ในกรณีที่ไม่มีรูปแบบการอ้างอิงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ขอให้ผู้แต่งใช้รูปแบบการอ้างอิงที่แสดงข้อมูลของแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างครบถ้วน